บ้านน้ำใจ สพป.ลย.๑

โครงการสร้างบ้านนักเรียน บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปกป้องคุ้มครองนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคมได้อย่างปกติสุข

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำหนดมาตรฐานการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยมีมาตรการให้สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจน การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาทางเพศ และปัญหาอื่นๆ ของนักเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม แก้ไข และการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามที่สังคมมุ่งหวัง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักเรียน จึงกำหนดการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนให้มีการระดมทุน กำลังทรัพย์ จากโรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา หรือจากผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมกันสร้างบ้านให้แก่นักเรียนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมาะแก่การดำรงชีวิตของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โครงการสร้างบ้านนักเรียน “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อปกป้อง คุ้มครองนักเรียนตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ป้องกัน แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน และเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ให้มีบ้านเป็นของตัวเองที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

 2. เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและครอบครัว

 3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในด้านที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียน

 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำคัญของการดำเนินงาน

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันเด็กในประเทศไทยถูกภัยคุกคามหลายรูปแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กโดยการกำหนดการสร้างบ้านให้แก่นักเรียน ตลอดปีการศึกษาปัจจุบัน ถึงปีการศึกษา 2563 จำนวน 99 หลัง โดยให้มีการระดมทุนสรรพกำลังจากโรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา หรือจากผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสาในสังคมร่วมกันสร้างบ้านให้กับนักเรียน อันจะเป็นแรงบันดาลใจและยกระดับความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคง เหมาะสม แก่การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่นักเรียน อันส่งผลคุณภาพการศึกษาของเด็กต่อไป

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

หลักการสำคัญในการสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1”

 1. เหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน

 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง

 3. ป้องกันแก้ไขและลดสิ่งรบกวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอบเขตของการดำเนินงาน

 1. เชิงปริมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการ สร้างบ้านนักเรียน “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” จำนวน 99 หลัง

 2. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ให้มีความมั่นคง เหมาะแก่การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของนักเรียนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. โครงการสร้างบ้านนักเรียน “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดหาเงินนอกงบประมาณโดยการระดมเงินทุนจากทุนภาคส่วนในการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความสุขให้แก่นักเรียนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

 2. ครู หมายถึง ครูผู้สอน หรือครูอื่น ๆ ในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งมีหน้าที่ในการสอน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกด้าน

 3. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนทุกระดับชั้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 5. ประชาชน หมายถึง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมในพิธีการส่งมอบบ้านให้แก่นักเรียน