ปี 2562

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2562

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ชื่อประธานการส่งมอบบ้าน

ตำแหน่งผู้มอบบ้าน

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

84

บ้านนาซ่าว

ด.ญ.ธัญญรัตน์  พุทธชาติ

ป.5

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 มกราคม 2562

110,000

85

โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

ด.ช.ธนากร  แก้วไชยยะ

ป.2

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

14 มีนาคม 2562

75,000

86

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59

ด.ญ.กชกร  สั้นจันดา

ม.1

นายชัชพงษ์  อาจแก้ว

นายอำเภอเชียงคาน

20 มีนาคม 2562

190,000

87

บ้านกอไร่ใหญ่

ด.ญ.ณัฐณิชา   ก้อมมณี

ป.6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

27  มีนาคม 2562

59,200

88

โรงเรียนบ้านหาดทายขาวผามุม

ด.ช.คมชาญ  ปัดทา

ป.6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

29 มีนาคม 2562

106,200

89

บ้านนาดินดำ

ด.ญ.วัชรี  อินทรีย์

ป.4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

10  เมษายน  2562

110,000

90

บ้านนาโคก

ด.ญ.ไอยรา  แสนมณี

ป.6

ชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

ผวจ.เลย

13 พฤษภาคม 2562

180,000

91

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"  

ด.ญ.วราลัญช์  ศรีทานนท์

ป.4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

11 มิถุนายน 2562

100,000

92

โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม

ด.ช.กฤษกร  เมืองวงศ์

ป.5

นายกิตติคุณ บุตรคุณ

นายอำเภอเมืองเลย

19 กันยายน 2562

85,000

93

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

ด.ญ.วรรัตน์  เพ็งสุข

ม.2

นายอภินันท์ สุวรรณโค

รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน

9 ตุลาคม 2562

110,500

94

โรงเรียนบ้านน้ำพร

ด.ญ.ปนัดดา  วันทอง

ม.1

นายอภินันท์ สุวรรณโค       

รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน

25 ตุลาคม 2562

95,000

รวม ปี 2562

1,220,900