ปี 2561

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2561

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ชื่อประธานการส่งมอบบ้าน

ตำแหน่งผู้มอบบ้าน

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

49

บ้านเสี้ยว

ด.ญ.อาภัสรา  ก้อมมณี

ป.6

นายชัยวัฒน์    ชื่นโกสุม

ผวจ.เลย

8 มกราคม  2561

100,500

50

บ้านท่าข้าม

ด.ญ.รินระดา  วัฒนะ

ป.4

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

7 กุมภาพันธ์ 2561

54,000

51

บ้านนาแขม

ด.ญ.ปิยะวัน  อุ้ยประโค

ป.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

14 กุมภาพันธ์ 2561

114,200

52

บ้านท่าลี่

ด.ญ.วัชริฏา  ทองมาก

ป.4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

15 กุมภาพันธ์ 2561

79,600

53

บ้านห้วยอาลัย

ด.ช.เสกสิทธิ์  สุขโขยะชัย

ป.2

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

22 กุมภาพันธ์ 2561

95,000

54

บ้านห้วยอาลัย

ด.ญ.ดุจฤทัย  ช้อนเติม

อนุบาล1

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

22 กุมภาพันธ์ 2561

105,000

55

บ้านบวกอ่าง

ด.ญ.วรรณวิศา  กาวน

ป.1

นายวิรัตน์  พุทธทองศรี

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

23 กุมภาพันธ์ 2561

98,000

56

บ้านสวนกล้วย

ด.ญ.ทิพยวรรณ  สุดแสวง

ป.5

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

14 มีนาคม 2561

110,500

57

บ้านก่อไร่ใหญ่

ด.ญ.ศิริกัญญา  จันทะบุญมา

ป.6

นายพรชัย  ถมกระจ่าง

รอง ผจว.เลย

16 มีนาคม 2561

81,000

58

ชุมชนบ้านนาด้วง

ด.ช.กัณฑ์นภัทร  มูลราช

อ.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

19 มีนาคม 2561

97,000

59

บ้านห้วยตาด

ด.ญ.จีราภา  มุ่งกั้งกลาง

ป.6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

20 มีนาคม 2561

90,000

60

บ้านห้วยตาด

ด.ญ.อาภัสรา   นุสิทธิ์รัมย์

ม.1

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

20 มีนาคม  2561

100,500

61

บ้านห้วยตาด

ด.ญ.อารียา  จันทะนา

ป.6

นายพยุงศักดิ์  พลลุน

นายอำเภอนาด้วง

20 มีนาคม 2561

99,000

62

ห้วยสีเสียด

ดช.นรินพร  อาจแก้ว

อ.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

22 มีนาคม 2561

98,000

63

บ้านนาโคก

ด.ชอภิชาติ  มันอาสา

ป.4

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

23 มีนาคม 2561

180,000

64

บ้านน้ำภู

ด.ญ.เขมมิกา  อินนุชิต

ม.1

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

23 มีนาคม  2561

98,000

65

บ้านขอนแก่น

ด.ญ.ปาลิตา  แสนมณี

ป.5

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

28  มีนาคม 2561

99,000

66

บ้านโพนป่าแดง

ด.ย.กิตติพงษ์  วรรณภา

ป.6

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

29 มีนาคม 2561

99,000

67

ชุมชนบ้านนาด้วง

ด.ญ.ศิริพร  จันทร์เกลี้ยง

ป.6

นายพยุงศักดิ์  พลลุน

นายอำเภอนาด้วง

30 มีนาคม 2561

99,500

68

ชุมชนบ้านนาด้วง

ด.ญ.วนิดา  บุตตะโยธี

ป.1

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

30 มีนาคม 2561

95,000

69

เมืองเลย

ด.ช.อิสระ  สุครีฟ

ป.6

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

ผวจ.เลย

2 เมษายน 2561

87,000

70

บ้านท่าข้าม

ด.ช.วรเศรษฐ์  นามวงษา

ป.1

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

5 เมษายน 2561

120,000

71

หนองนาทราย

ด.ญ.ปิยะนุช  รักษาบุญ

ป.5

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม

ผวจ.เลย

25 สิงหาคม 2561

190,000

72

ปากหมาก

ด.ช.นิธิ จรรยา

ป.5

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

4 กันยายน 2561

85,000

73

ห้วยขอบห้วยเหียม

ด.ช.ภูวดล  ลัดครบุรี

ม.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

16 กันยายน 2561

87,000

74

ห้วยขอบห้วยเหียม

ด.ญ.รัชดาภรณ์  คนเกณฑ์

ม.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

16 กันยายน 2561

90,500

75

ห้วยขอบห้วยเหียม

ด.ญ.ทินมณี  แสงชัยวัน

ม.2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

16 กันยายน 2561

100,700

76

ปากมั่งห้วยทับช้าง

ด.ญ.วราภรณ์  ป้องหล้า

ป.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

16 กันยายน 2561

88,000

77

ผากลางดง

ด.ช.ณัฐคนัย  กุลธานี

ป.6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

29 ตุลาคม 2561

30,000

78

บ้านห้วยพอด

ด.ญ.มณฑกาญจน์  เขียวขจร

ป.4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

6 พฤศจิกายน 2561

45,000

79

ห้วยสีเสียด

ด.ญ.ไพลิน  ปู่สา

ป.4

นายกิตติคุณ  บุตรคุณ

นายอำเภอเมืองเลย

27 พฤศจิกายน 2561

70,000

80

หนองผำ

ด.ช.ธนพล  วรรณไชย

ป.4

นายกิตติคุณ  บุตรคุณ

นายอำเภอเมืองเลย

7 ธันวาคม 2561

60,000

81

บ้านร่องไผ่

ด.ช.ธนดล  ประสมทรัพย์

ป.5

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

14 ธันวาคม 2561

60,000

82

บ้านนาป่าหนาด

ด.ญ.ประภัสสร  ไชยคินี

ป.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

19 ธันวาคม 2561

70,000

83

บ้านนาป่าหนาด

ด.ญ.อังคณา  เขียนนอก

ป.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

19 ธันวาคม 2561

70,000

รวม ปี 2561

3,246,000