ปี 2560

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2560

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ชั้น

ชื่อประธานการส่งมอบบ้าน

ตำแหน่งผู้มอบบ้าน

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

22

บ้านห้วยผักกูด

ด.ญ.มุทิตา  สาที

ป. 6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

18 มกราคม 2560

65,000

23

บ้านโคกใหญ่

ด.ญ.ณัฐสุดา  กาวน

ป. 6

นายอรุณ  กาเซ็ม

ปลัดอาวุโส อ.ท่าลี่

15 กุมภาพันธ์ 2560

77,500

24

ชุมชนปากห้วย

ด.ช.ธนากร  เข็มกลาง

ม. 1

นายอรุณ  กาเซ็ม

ปลัดอาวุโส อ.ท่าลี่

15  กุมภาพันธ์ 2560

121,000

25

บ้านก้างปลา

ด.ญ.ชธาวัลย์  หาญลี

ม. 2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

17 กุมภาพันธ์ 2560

105,000

26

บ้านหนองผำ

ด.ญ.สุนิตา  วงศ์ศรีลา

ป. 6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

10 มีนาคม 2560

95,000

27

บ้านนาดอกคำ

ด.ญ.ณัฐวุฒิ  จิตเจริญ

ป.4

ว่าที่พันตรียุทธนา  เจ้าดูรี

นายอำเภอนาด้วง

15  มีนาคม  2560

131,676

28

บ้านสงาว

ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ สิงห์คำกุล

ป. 4

นายคุมพล  บรรเทาทุกข์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

15  มีนาคม  2560

121,000

29

บ้านห้วยทราย

ด.ญ.นิชธาวัลย์  หาญลี

ป. 2

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

17  มีนาคม 2560

86,500

30

บ้านห้วยสีเสียด

ด.ญ.พรเพ็ญ  สีเดช

ป. 6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

21  มีนาคม 2560

98,000

31

บ้านสาระแพ

ด.ช.อัครพล  สั้นจันดา

ป. 5

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

28  มีนาคม  2560

106,100

32

ร่มเกล้าชมเจริญ

ด.ญ.พรดวงใจ  แสนเพ็ง

ป. 6

สิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ

นายอำเภอปากชม

28  มีนาคม  2560

110,500

33

บ้านนาดินดำ

ด.ญ.จันทนา  วังคำ

ป. 5

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

31  มีนาคม 2560

75,500

34

บ้านแก่งปลาปก

ด.ญ.รุ่งอรุณ  สุโขยะชัย

ป. 3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

24 กรกฎาคม 2560

75,000

35

บ้านคกเลา

ด.ญ.กมลรัตน์  หาหล้า

ป. 6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

26 กรกฎาคม 2560

125,000

36

บ้านป่าข้าวหลาม

ด.ญ.วรัทยา  บัวระพุธ

ป.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

17 สิงหาคม 2560

95,000

37

วังโป่งท่าวังแคน

ด.ช.สุบิน  เขตบ้านผือ

อ. 2

นายสุรพงษ์  จำจด

ผู้ตรวจราชการ ศธ.

18 สิงหาคม 2560

95,300

38

ห้วยกระทิง

ด.ญ.เดือน สิงห์ทอง

ป. 2

นายสุรชาติ  จำรูญศิริ

ผอ.สก.สค.

22 สิงหาคม  2560

105,532

39

ชุมชนบ้านนาบอน

ด.ญ.วิยะดา  โสภาพร

ป. 5

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

24 สิงหาคม 2560

65,000

40

บ้านหาดพระ

ด.ช.อภิวิชญ์  แก้วยาศรี

ป.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

29 สิงหาคม 2560

75,600

41

บ้านยาง

ด.ญ.มลฤดี  ศรีสมุด

ม.3

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย 1

31 สิงหาคม 2560

150,000

42

เซนต์จอห์นท่าบม

ด.ญ.พิริยา  แผนวงศ์

ม.2

นายวิเศษ  วงศ์วรัญญู

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

6 กันยายน 2560

30,000

43

บ้านส้าน

ด.ญ.วันนิพา  ศิริสม

ป.6

นายสุรชาติ  จำรูญศิริ

ผอ.สก.สค.เลย

19 กันยายน 2560

95,500

44

บ้านวังยาว

ด.ญ.กมลเนตร  อินธิจักษ์

อ.1

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

9 พฤศจิกายน 2560

115,000

45

ชุมชนบ้านนาด้วง

ด.ญ.กนกพร  หลวยจันทร์

ป.4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

22 พฤศจิกายน  2560

95,000

46

บ้านท่าสะอาด

ด.ช.โยธิน  อินทอง

ม.2

นายพยุงศักดิ์  พลลุน

นายอำเภอนาด้วง

30 พฤศจิกายน 2560

143,480

47

บ้านท่าสะอาด

ด.ญ.วรรณิสา  เพิ่มปลูก

ม.1

นายพยุงศักดิ์  พลลุน

นายอำเภอนด้วง

30 พฤศจิกายน 2560

115,000

48

บ้านห้วยม่วง

ด.ช.นันทพัฒน์  ศรีจำปา

ป.1

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเมืองเลย

15 ธันวาคม 2560

125,000

รวม ปี 2560

2,698,188