ปี 2559

รายงานข้อมูลการส่งมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน  “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” ปี 2559                             

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ระดับชั้น

ชื่อประธานการมอบบ้าน

ตำแหน่ง

วันที่ส่งมอบบ้าน

งบประมาณ

1

บ้านโพน

ด.ช.ณัฐพงษ์  วงษ์ทองคำ

ป. 3

นายสุเทพ  บุญเติม

ผอ.สพป.เลย เขต 1

15 พฤษภาคม 2554

60,806

2

บ้านสะอาดลายเหนือ

ด.ช.กิตติศักดิ์  แก้วเสริม

ป. 2

นายสุเทพ  บุญเติม

อดีต ผอ.สพป.เลย เขต 1

2 พฤศจิกายน  2558

113,151

3

บ้านโพนสว่างวังเย็น

ด.ญ.กัลป์ยาณิน  นามภักดี

ป.1

นายสุรสิทธิ์  จันอุทา

นายอำเภอนาด้วง

26 เมษายน  2559

99,161

4

บ้านห้วยตาด

ด.ญ.อานันท์นภา  ก้านพลู

ม.1

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

26 เมษายน  2559

77,800

5

บ้านห้วยกระทิง

ด.ช.จิราวัฒน์  เทวกุล

ป. 2

นายประหยัด  พิมพา

รองศึกษาธิการภาค 10

7 พฤษภาคม 2559

65,000

6

ชุมชนบ้านอาฮี

ด.ช.พงษ์พัฒน์  ช่างตี

ม. 1

นายชัชพงษ์  อาจแก้ว

นายอำเภอท่าลี่

26 พฤษภาคม 2559

90,540

7

บ้านท่าบุ่ง              

ด.ญ.สรยา  โสมายัง

ป.4

พลตรีชัยวิน  ผูกพันธ์

ผบ.มณฑลทหารราบที่ 28

27 พฤษภาคม  2559

89,000

8

บ้านกกดู่

ด.ญ.วรรณิภา  ศรีชมภู

ม.

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ

ศึกษาธิการภาค 10

20 มิถุนายน 2559

108,500

9

บ้านน้ำแคม            

น.ส.จิตรา  ตัญญาภักดิ์

ม. ๓

นายสุเทพ  บุญเติม

อดีต ผอ.สพป.เลย เขต 1

30 มิถุนายน 2559

140,203

10

บ้านน้ำพร

ด.ญ.เนติยา  สองสีจำปา

ป. 1

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

29 กรกฏาคม 2559

55,000

12

ไทยรัฐวิทยา

ด.ช.สัตยา  พลเสนา

ป.6

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

2  กันยายน 2559

139,164

11

บ้านห้วยโตก

ด.ญ.ธิตยา  ฮวดคันทะ

ป.2

นายสุเทพ  บุญเติม

อดีต ผอ.สพป.เลย เขต 1

7 กันยายน  2559

99,380

13

ชุมชนบ้านโสก

ด.ช.นัด  แก้วอุ่น

ป. 4

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

15  กันยายน 2559

137,900

14

บ้านห้วยพิชัย

ด.ญ.รัตน์มณี  คำโสภา

ป.3

นายศรัญศักดิ์ ศรีเครือเนตร

นายอำเภอปากชม

28 กันยายน 2559

125,700

15

บ้านเพียซำพุวิทยา

ด.ญ.ปนัดดา  ทองพราว

ป.1

นายรอง  ปัญสังกา

ผอ.สพป.เลย เขต 1

12 ตุลาคม 2559

90,684

16

บ้านอุมุง

ด.ช.สมพงษ์  สอนพล

ป.4

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

26 ตุลาคม 2559

210,050

17

บ้านหาดเบี้ย

ด.ช.วีรภาพ  ไพรสน

ป.1

นายวิโรจน์  จิวรังสรรค์

อดีต ผวจ.เลย

9 พฤศจิกายน 2559

145,490

18

บ้านหาดคำภีร์

ด.ญ.สมฤดี  กุลยาน

ป. 4

นายคุมพล  บรรเทาทุกข์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

10 พฤศจิกายน 2559

326,548

19

บ้านนาสีฯ

ด.ญ.ชัยนับ  ย๊ะ

ป. 1

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

16 พฤศจิกายน 2559

89,000

20

มหาไถ่ศึกษาท่าบม

ด.ญ.นิตา  ทาบัว

ป. 4

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

23 พฤศจิกายน 2559

45,014

21

บ้านผาพอด

ด.ญ.ศิรินทิพย์  บุญพิมพ์

ป. 3

นายบรรพต  ยาฟอง

นายอำเภอเชียงคาน

9  ธันวาคม 2559

58,000

รวม ปี 2559

2,366,091

หลังที่ 2 : 2 พฤศจิกายน 2558

โพสต์12 มี.ค. 2563 00:59โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 22:51 ]


หลังที่ 1 : 15 พฤษภาคม 2554

โพสต์12 มี.ค. 2563 00:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 22:51 ]


1-2 of 2